معرفی یک نیروگاه خورشیدی محلی

با توجه به حمایت های گسترده دولت در زمینه ترویج استفاده از انرژی های تجدید پذیر، احداث نیروگاه های خورشیدی محلی با ظرفیت ۵ تا ۱۰۰ کیلووات به علت بالا بودن تعرفه ی خرید برق توسط ساتبا و همچنین پایین بودن هزینه تعمیر و نگهداری بسیار مورد توجه می باشد. شرکت فنی مهندسی هورتاب توان در همین راستا با دریافت مجوز های مربوطه جهت نصب این نیروگاه ها با استفاده از بهترین برند های موجود و مورد تایید شرکت های توزیع اقدام به طراحی و نصب این نیروگاه های خورشیدی نموده است.

قیمت خرید برق تضمینی

در راستای توسعه هرچه بیشتر استفاده انرژی های تجدید پذیر تعرفه خرید تضمینی برق از نیروگاه های خورشیدی زیر ۱۰۰ کیلووات سال ۱۳۹۹ توسط مقام عالی وزارت نیرو به شرح زیر ابلاغ گردید:

ردیف ظرفیت نیروگاه خورشیدی قیمت خرید (هر کیلووات)
۱ نیروگاه های خورشیدی زیر ۲۰ کیلووات ۱۰,۴۰۰ ریال
۲ نیروگاه های خورشیدی ۲۰ تا ۱۰۰ کیلووات ۹,۱۰۰ ریال

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰﯾﺰ در ﺟﻬﺖ درآﻣﺪ زاﯾﯽ، ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، ادارات و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺸﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

نیروگاه خورشیدی ۵ کیلووات

فضای مورد نیاز قیمت حدودی احداث نیروگاه خورشیدی (ریال) متوسط تولید سالیانه قیمت خرید به ازای هر کیلووات حداقل درآمد سالیانه (ریال) دوره برگشت سرمایه دوره برگشت سرمایه با نرخ تورم
۵۰مترمربع ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۹۰۰ kWh ۱۰,۴۰۰ ریال ۱۱۳,۳۶۰,۰۰۰ ۳٫۷ سال ۵٫۵ سال

نیروگاه خورشیدی ۱۰ کیلووات

فضای مورد نیاز قیمت حدودی احداث نیروگاه خورشیدی (ریال) متوسط تولید سالیانه قیمت خرید به ازای هر کیلووات حداقل درآمد سالیانه (ریال) دوره برگشت سرمایه دوره برگشت سرمایه با نرخ تورم
۱۰۰ متر مربع ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۸۰۰ kWh ۱۰,۴۰۰ ریال ۲۲۶,۷۲۰,۰۰۰ ۳٫۴ سال ۵٫۳ سال

نیروگاه خورشیدی ۲۰ کیلووات

فضای مورد نیاز قیمت حدودی احداث نیروگاه خورشیدی (ریال) متوسط تولید سالیانه قیمت خرید به ازای هر کیلووات حداقل درآمد سالیانه (ریال) دوره برگشت سرمایه دوره برگشت سرمایه با نرخ تورم
۲۰۰ متر مربع ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳۶۰۰ kWh ۱۰,۴۰۰ ریال ۴۵۳,۴۴۰,۰۰۰ ۳٫۴ سال ۵ سال

نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ کیلووات

فضای مورد نیاز قیمت حدودی احداث نیروگاه خورشیدی (ریال) متوسط تولید سالیانه قیمت خرید به ازای هر کیلووات حداقل درآمد سالیانه (ریال) دوره برگشت سرمایه دوره برگشت سرمایه با نرخ تورم
۱۰۰۰ متر مربع ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۵۲۰۰ kWh ۷,۰۰۰ ریال ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳٫۴ سال ۳ سال

نظر به اینکه سالیانه نرخ خرید برق توسط ساتبا با احتساب نرخ تورم حدوداً با ضریب ۰۷ / ۱ محاسبه می گردد بطور مثال در آمد سالیانه یک نیروگاه ۱۰۰ کیلوواتی به شرح زیر است :

جدول زیر نشان دهنده ی هزینه های احداث نیروگاه خورشیدی و حداقل در آمد سالانه می باشد :

هزینه احداث نیروگاه خورشیدی (ریال) حداقل درآمد سال اول (ریال) حداقل درآمد سال دوم (ریال) حداقل درآمد سال سوم (ریال) حداقل درآمد سال چهارم (ریال)
۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

نکته : تخمین قیمت درآمد سالانه با توجه به نرخ خرید و با توجه به میزان تورم سالانه مطابق با قرارداد معتبر امضا شده متقاضی با ساتبا (سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق ایران) تعیین می شود.

  • بطور مثال اگر هزینه احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ کیلوواتی که مبلغ ۴٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد را در سپرده سرمایه گذاری بانکها قرار دهید، با توجه به نرخ سود ۱۵ % سالانه مبلغ ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سود به این مبلغ تعلق می گیرد.
  • در صورتی که طبق نرخ مصوب ۷۰۰۰ ریال در ازای خرید هر کیلووات انرژی تولیدی از نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ کیلوواتی سالیانه حداقل مبلغ ۱٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از این نیروگاه خورشیدی سود بدست می آید.
  • به عبارت دیگر با سرمایه گذاری ساخت یک نیروگاه خورشیدی ۱۰۰  کیلوواتی سودی برابر با ۵ / ۲۷ % سالیانه به تولید انرژی این نیروگاه خورشیدی تعلق خواهد گرفت.

    تماس تلفنی