نیروگاه پشت بامی شخصی

طراحی ، نصب و پشتیبانی نیروگاه خورشیدی پشت بامی در ویلای شخصی در دهگان