نیروگاه خورشیدی ۶۰ کیلو وات پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران