روشنایی خورشیدی روستای گنج گلی ۱۰ کیلووات

روشنایی خورشیدی روستای گنج گلی ۱۰ کیلووات