تامین انرژی پمپ آب با خورشید

تامین انرژی پمپ آب با خورشید در دامغان روستای آبخوری