معرفی یک نیروگاه خورشیدی محلی

با توجه به حمایت های گسترده دولت در زمینه ترویج استفاده از انرژی های تجدید پذیر، احداث نیروگاه های خورشیدی محلی با ظرفیت 5 تا 100 کیلووات به علت بالا بودن تعرفه ی خرید برق توسط ساتبا و همچنین پایین بودن هزینه تعمیر و نگهداری بسیار مورد توجه می باشد. شرکت فنی مهندسی هورتاب توان در همین راستا با دریافت مجوز های مربوطه جهت نصب این نیروگاه ها با استفاده از بهترین برند های موجود و مورد تایید شرکت های توزیع اقدام به طراحی و نصب این نیروگاه های خورشیدی نموده است.

 

قیمت خرید برق تضمینی

در راستای توسعه هرچه بیشتر استفاده انرژی های تجدید پذیر تعرفه خرید تضمینی برق از نیروگاه های خورشیدی زیر 100 کیلووات در اردیبهشت ماه سال 1396 توسط مقام عالی وزارت نیرو به شرح زیر ابلاغ گردید:

 

ردیفظرفیت نیروگاه خورشیدیقیمت خرید (هر کیلووات)
1نیروگاه های خورشیدی زیر 20 کیلووات8000 ریال
2نیروگاه های خورشیدی 20 تا 100 کیلووات7000 ریال

 

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰﯾﺰ در ﺟﻬﺖ درآﻣﺪ زاﯾﯽ، ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، ادارات و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺸﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

نیروگاه خورشیدی 5 کیلووات

فضای مورد نیازقیمت حدودی احداث نیروگاه خورشیدی (ریال)متوسط تولید سالیانهقیمت خرید به ازای هر کیلوواتحداقل درآمد سالیانه (ریال)دوره برگشت سرمایه دوره برگشت سرمایه با نرخ تورم
50 متر مربع280,000,0009000 kWh8000 ریال72,000,0003.7 سال3 سال

 

نیروگاه خورشیدی 10 کیلووات

فضای مورد نیازقیمت حدودی احداث نیروگاه خورشیدی (ریال)متوسط تولید سالیانهقیمت خرید به ازای هر کیلوواتحداقل درآمد سالیانه (ریال)دوره برگشت سرمایه دوره برگشت سرمایه با نرخ تورم
100 متر مربع500,000,00017500 kWh8000 ریال143,000,0003.4 سال2.9 سال

 

نیروگاه خورشیدی 20 کیلووات

فضای مورد نیازقیمت حدودی احداث نیروگاه خورشیدی (ریال)متوسط تولید سالیانهقیمت خرید به ازای هر کیلوواتحداقل درآمد سالیانه (ریال)دوره برگشت سرمایه دوره برگشت سرمایه با نرخ تورم
200 متر مربع890,000,00035000 kWh8000 ریال286,000,0003.4 سال2.8 سال

 

نیروگاه خورشیدی 100 کیلووات

فضای مورد نیازقیمت حدودی احداث نیروگاه خورشیدی (ریال)متوسط تولید سالیانهقیمت خرید به ازای هر کیلوواتحداقل درآمد سالیانه (ریال)دوره برگشت سرمایه دوره برگشت سرمایه با نرخ تورم
1000 متر مربع4,300,000,000175200 kWh7000 ریال1,300,000,0003.4 سال3 سال

 

 

نظر به اینکه سالیانه نرخ خرید برق توسط ساتبا با احتساب نرخ تورم حدوداً با ضریب 07 / 1 محاسبه می گردد بطور مثال در آمد سالیانه یک نیروگاه 100 کیلوواتی به شرح زیر است :

 

جدول زیر نشان دهنده ی هزینه های احداث نیروگاه خورشیدی و حداقل در آمد سالانه می باشد :

هزینه احداث نیروگاه خورشیدی (ریال)حداقل درآمد سال اول (ریال)حداقل درآمد سال دوم (ریال)حداقل درآمد سال سوم (ریال)حداقل درآمد سال چهارم (ریال)
4,300,000,0001,300,000,0001,410,000,0001,490,000,0001,600,000,000

 

 

نکته : تخمین قیمت درآمد سالانه با توجه به نرخ خرید و با توجه به میزان تورم سالانه مطابق با قرارداد معتبر امضا شده متقاضی با ساتبا (سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق ایران) تعیین می شود.

 

  • بطور مثال اگر هزینه احداث نیروگاه خورشیدی 100 کیلوواتی که مبلغ 4.300.000.000 ریال می باشد را در سپرده سرمایه گذاری بانکها قرار دهید، با توجه به نرخ سود 15 % سالانه مبلغ 600.000.000 ریال سود به این مبلغ تعلق می گیرد.

 

  • در صورتی که طبق نرخ مصوب 7000 ریال در ازای خرید هر کیلووات انرژی تولیدی از نیروگاه خورشیدی 100 کیلوواتی سالیانه حداقل مبلغ 1.300.000.000 ریال از این نیروگاه خورشیدی سود بدست می آید.

 

  • به عبارت دیگر با سرمایه گذاری ساخت یک نیروگاه خورشیدی 100  کیلوواتی سودی برابر با 5 / 27 % سالیانه به تولید انرژی این نیروگاه خورشیدی تعلق خواهد گرفت.